laptop-glow

Käyttöehdot

 

 

SCOOPIFY OY – PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SCOOPIFY OY:N TARJOAMA PALVELU (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) ON YRITYKSILLE SUUNNATTU, SISÄLLÖNTUOTANNON VÄLITYKSEEN TARKOITETTU VERKKOPALVELU. PALVELUUN LIITTYVÄLLÄ TOIMIJALLA TULEE LÄHTÖKOHTAISESTI OLLA Y-TUNNUS JA/TAI TÄMÄN TULEE OLLA REKISTERÖITYNÄ ALV-REKISTERIIN. PALVELUUN VOI LIITTYÄ MYÖS SELLAINEN AMMATTIMAISEKSI KATSOTTAVA TOIMIJA, JOKA TOIMII NS. KEVYTYRITTÄJÄPALVELUNTARJOAJIEN (ESIM. OP KEVYTYRITTÄJÄ) TAI YRITTÄJIEN YHTEENLIITTYMÄN (ESIM. JOURNALISTILIITON MEDIAKUNTA) KAUTTA. MIKÄLI YLLÄ TODETUT EHDOT EIVÄT PALVELUNKÄYTTÄJÄN OSALTA TÄYTY, SCOOPIFY OY:LLÄ ON OIKEUS IRTISANOA SOPIMUS VÄLITTÖMÄSTI.

PALVELUN KÄYTTÄMINEN EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA PERUSTA TYÖ- TAI MUUTA TÄHÄN VERRATTAVAA SUHDETTA PALVELUNKÄYTTÄJÄN JA SCOOPIFY OY:N TAI KAHDEN PALVELUNKÄYTTÄJÄN VÄLILLE. PALVELUN KÄYTTÄMINEN EI MYÖSKÄÄN SYNNYTÄ TYÖOIKEUDELLISIA OIKEUKSIA TAI VELVOLLISUUKSIA PALVELUNKÄYTTÄJÄN JA SCOOPIFY:N TAIKKA KAHDEN PALVELUNKÄYTTÄJÄN VÄLILLE.

 

1. Yleistä

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Scoopify Oy:n tuottamaan ja hallinnoimaan www.scoopify.com internetsivulla tarjottavaan sisällöntuotannon välitystä koskevaan verkkopalveluun (“Palvelu”). Palvelun tuottaja on Scoopify Oy (“Scoopify”).

Palvelun Sisällöntuottaja (“Sisällöntuottaja”) hyväksyy nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi Palveluun rekisteröityessään sekä joka kerta käyttäessään Palvelua. Käyttämällä Palvelua Sisällöntuottaja hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan näiden Käyttöehtojen, Suomen lakien ja hyvien tapojen mukaisesti.

 

2. Palvelun sisältö ja käytettävyys

Scoopify pyrkii tarjoamaan Sisällöntuottajalle mahdollisimman laadukkaan Palvelun sisällön ja käytettävyyden osalta. Scoopify vastaa kuitenkin ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta sen lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta.

 

3. Määritelmät

Sisällöntuottaja on juridinen tai luonnollinen henkilö, joka sitoutuu toimittamaan Tilaajan kanssa sovitun sisällön heidän Palvelussa yhdessä sopimillaan ehdoilla. 

Tilaaja on juridinen tai luonnollinen henkilö, joka sitoutuu ostamaan Sisällöntuottajalta tämän tuottaman sisällön heidän Palvelussa yhdessä sopimillaan ehdoilla.

Käyttäjällä tarkoitetaan Tilaajaa ja Sisällöntuottajaa.

Aineistolla tarkoitetaan mitä tahansa sisältöä, jonka Sisällöntuottaja Palvelun kautta toimittaa Tilaajalle. Aineisto voi olla esimerkiksi tekstisisältöä, kuvia, videoita tai muita graafisia tuotteita. Aineisto voi olla Sisällöntuottajan tai kolmannen osapuolen tuottama.

Verkkosivulla tarkoitetaan Scoopifyn ylläpitämiä Palveluun liittyviä internetsivuja osoitteessa www.scoopify.com.

Tilaus on Sisällöntuottajan ja Tilaajan välillä Palvelussa tehty ehdoton ja lopullinen sopimus, jolla Sisällöntuottaja tuottaa Tilaajalle Tilauksen mukaisen sisällön. Käytännössä Tilaus on ehdoton ja lopullinen, kun Tilaaja on Palvelussa vahvistanut Tilauksen ehdot ja vastaavasti Sisällöntuottaja on sitoutunut täyttämään Tilauksen mukaisen suorituksen Palvelussa. Scoopify ei koskaan ole Tilauksen osapuoli.

Tilaus-tarjouksella tarkoitetaan Tilaajan Palveluun syöttämää mahdollista Tilausta koskevaa toimeksianto-tarjousta ja siinä määritettyjä tietoja (esim. sisältö, muoto, laajuus, määräpäivä, maksettava korvaus, jne.).

Tilaajan maksulla tarkoitetaan Tilaajan maksettavaksi tulevaa rahasuoritusta, joka koostuu a) Sisällöntuottajalle Tilauksen suorittamisesta maksettavasta rahakorvauksesta, sekä b) Scoopifylle Palvelun käytöstä maksettavasta rahakorvauksesta.

Rekisteröityminen tapahtuu, kun Sisällöntuottaja ja/tai Tilaaja on tunnistautunut Palvelun edellyttämällä tavalla, syöttänyt kirjautumistietonsa Palveluun ja vahvistanut hyväksyvänsä Palvelun Käyttöehdot itseään sitoviksi.

 

4. Tilauksen muodostuminen

Tilaus muodostuu Palvelussa siten, että Tilaaja täyttää Tilausta koskevat tiedot (esim. sisältö, muoto, laajuus, määräpäivä, maksettava korvaus, jne.) Palveluun, maksaa jättämänsä Tilaus-tarjouksen suorituksen arvon Palvelussa ja vahvistaa Tilaus-tarjouksen jättämisen. Tilaajalla on aina täysi oikeus yksin määrittää Palveluun jättämäänsä Tilaus-tarjousta koskevat tiedot, mukaan lukien Tilauksen suorittavalle Sisällöntuottajalle maksettava Korvaus. Tilaajan velvollisuutena on varmistaa, että Palveluun jätetty Tilaus-tarjous on riittävän selkeä ja yksiselitteinen.

Sisällöntuottaja voi valita Tilaajien Palveluun jättämistä Tilaus-tarjouksista sellaisen, jonka haluaa toteuttaa. Tämän jälkeen Sisällöntuottaja voi Palvelun välityksellä kysyä lisätietoja Tilaus-tarjouksesta Tilaajalta tai siirtyä suoraan vahvistamaan Tilaus-tarjouksen toteuttamisen. Kun sekä Tilaaja että Sisällöntuottaja ovat Palvelussa vahvistaneet Tilauksen ehdot itseään sitoviksi, on Tilaus lopullinen ja ehdoton eikä kumpikaan osapuoli voi siitä enää ilman seuraamuksia perääntyä. Scoopify ei ole koskaan Tilauksen osapuoli.

Mikäli tietyn Tilauksen osalta on useampia Sisällöntuottajia, jotka haluavat toteuttaa kyseisen Tilauksen, saa Tilaaja valita vapaasti mille Sisällöntuottajalle se antaa Tilauksensa toteutettavaksi.

 

Tilauksen muuttaminen

Lähtökohtaisesti Palveluun jätetyt Tilaukset ovat lopullisia ja ehdottomia, eikä niitä voi muuttaa. Kaikista muutoksista Tilaukseen tulee nimenomaisesti sopia Tilaajan ja Sisällöntuottajan välillä Palvelussa. Muulla tavoin tehdyt Tilauksen muutokset ovat pätemättömiä. Tilauksen osapuolet kantavat täyden vastuun alkuperäisen Tilauksen mukaisesta suorituksesta ja sen suorittamatta jäämisestä.

 

Tilauksen peruuttaminen

Lähtökohtaisesti Palveluun jätetyt Tilaukset ovat lopullisia ja ehdottomia, eikä niitä voi peruuttaa. Tilaajalla on kuitenkin poikkeustapauksissa oikeus purkaa Tilaus, mikäli on täysin ilmeistä, että Sisällöntuottaja ei pysty suorittamaan Palvelussa sovittua Tilausta esim. henkilökohtaisen sairastumisen tai muun tähän verrattavissa olevan syyn vuoksi. Tällaisessa tapauksessa Tilaus peruutetaan Palvelussa ja Tilaaja voi a) peruuttaa Tilaus-tarjouksen kokonaisuudessaan, jolloin Palveluun maksettu Tilaus-tarjouksen suorituksen arvo palautetaan Tilaajalle, taikka b) vahvistaa Tilaus-tarjouksen uudelleen avoimeksi palvelussa.

 

5. Palvelun hinnoittelu ja maksuprosessi

Tilaajan maksuvelvollisuus

Tilaajaa veloitetaan Palvelun käytöstä Palveluun jätetyistä ja vahvistetuista Tilauksista. Tilaajan maksuvelvollisuus syntyy ja maksu suoritetaan sillä hetkellä, kun Tilaaja vahvistaa Palvelussa Tilaus-tarjouksen osaltaan sitovaksi. Tilaaja maksaa tällöin Palveluun jättämänsä Tilaus-tarjouksen suorituksen arvon sekä Palvelun käyttömaksun Scoopifylle. Kaikki maksut suoritetaan Palvelun kautta.

Tilaajan maksama maksu säilytetään Palvelussa siihen saakka, että Sisällöntuottaja on toimittanut Tilauksen Tilaajalle ja Tilaaja osaltaan vahvistanut Tilauksen valmistumisen.  Tilaajan tulee vahvistaa Tilauksen valmistuminen viiden (5) arkipäivän kuluessa, kun Sisällöntuottaja on toimittanut Tilauksen Tilaajalle. Tilauksen toimittamisen ja Tilauksen lopullisen vahvistamisen tulee tapahtua Palvelun kautta, jotta Sisällöntuottajan ja Tilaajan suorituksen voidaan katsoa suoritetuksi. Mikäli Tilaaja ei ole vahvistanut Tilauksen suorittamista lopulliseksi viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun Sisällöntuottaja on toimittanut Tilauksen Tilaajalle, katsotaan Tilauksen tulleen hyväksytyksi ja Palvelu suorittaa automaattisesti maksun Tilauksen suorittamisesta Sisällöntuottajalle.

 

Tilauksen maksaminen Sisällöntuottajalle

Kun Tilaaja on osaltaan vahvistanut Tilauksen valmistumisen, maksetaan Sisällöntuottajalle kuuluva rahakorvaus Tilauksen suorittamisesta Palvelun kautta siten, että Sisällöntuottajan suorittama Tilaus maksetaan lähtökohtaisesti yhtenä suorituksena viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun tilaus on vahvistettu.

 

Palvelun hinnoittelu Tilaajalle

Tilaaja maksaa Palvelun käytöstä kulloiseenkin käyttöönsä perustuvan hinnoittelumallin mukaisesti. Kun Tilaaja ja Scoopify ovat vahvistaneet hinnoittelumallin osaltaan, muodostaa se lopullisen ja ehdottoman sopimuksen näiden välillä.

 

Sisällöntuottajan maksuvelvollisuus

Sisällöntuottajaa veloitetaan Palvelun käytöstä Palvelun kautta toteutettujen Tilausten perusteella. Sisällöntuottajan maksuvelvollisuus syntyy sillä hetkellä, kun Sisällöntuottaja vahvistaa Palvelussa Tilaus-tarjouksen osaltaan sitovaksi. Sisällöntuottajan maksu Palvelun käytöstä peritään Sisällöntuottajalle Tilauksen suorittamisesta kuuluvan rahakorvauksen maksun yhteydessä, eli kun Tilaaja on vahvistanut Tilauksen tulleen suoritetuksi. Palvelu veloittaa Sisällöntuottajan maksun automaattisesti.

Mikäli Sisällöntuottaja toimii Palvelussa ulkoistetun palveluntarjoajan (esim. Ukko.fi, OP Kevytyrittäjä tai Mediakunta) välityksellä, on Sisällöntuottaja kuitenkin viime kädessä vastuussa Sisällöntuottajan maksuvelvollisuuden osalta. Sisällöntuottaja esimerkiksi vastaa, että hänen käyttämänsä ulkoistettu palveluntarjoaja on tarvittaessa tietoinen Sisällöntuottajan maksuvelvollisuudesta.

 

Palvelun hinnoittelu Sisällöntuottajalle

Sisällöntuottaja maksaa palvelun käytöstä kulloinkin voimassaolevan Sisällöntuottajien hinnoittelumallin mukaisesti. Kun Sisällöntuottaja on rekisteröitynyt Palveluun, on se myös automaattisesti vahvistanut hinnoittelumallin omalta osaltaan sitovaksi sopimukseksi.

 

Stripe - Maksujenvälittäjä

Maksujenvälitys Palvelussa on ulkoistettu Scoopify:n sopimuskumppanille Stripe Inc:lle. Stripe on yksi maailman johtavista maksujenvälitykseen erikoistuneista toimijoista.

Lisätietoja Stripesta löydät https://stripe.com/en-fi.

 

Mahdollinen arvonlisävero

Palvelussa ilmoitetut hinnat, korvaukset tai muut rahamääräiset erät on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (alv 0%).

Lähtökohtaisesti kaikki Palveluun liittyvät maksut ovat arvonlisäveron alaisia sekä Sisällöntuottajille että Tilaajille, eli ilmoitettuihin hintoihin, korvauksiin ja muihin rahamääräisiin eriin lisätään niihin kulloinkin soveltuva arvonlisävero.      

 

Valuutta

Kaikki Palvelun kautta tehtävät maksut suoritetaan euromääräisinä. 

 

6. Scoopifyn oikeudet

Turvatoimet

Scoopifylla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Tilaus-tarjouksen julkaiseminen Palvelussa, erityisesti mikäli Tilaus-tarjous itsessään on ja/tai sen mukainen Tilaus toteutettuna olisi lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastainen. Scoopifylla on oikeus estää Käyttäjää käyttämästä Palvelua toistaiseksi, mikäli Scoopifylla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään näiden ehtojen vastaisesti, lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

 

Scoopifyn tiedonsaantioikeus

Scoopifylla on oikeus tarkistaa Tilaajana olevalta luonnolliselta henkilöltä ja juridiselta henkilöltä tarvittavat tiedot oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi.

 

Scoopifyn oikeus muuttaa käyttäjätunnuksia

Scoopifylla on oikeus muuttaa Käyttäjien käyttäjätunnusta, näiden Palvelusta saamaansa salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluun liittyvissä tietojärjestelmissä.

 

Scoopifyn oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

Scoopifylla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun sisältöä. Mahdollisista olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelussa, Palveluun liittyvällä www-sivulla tai Käyttäjän laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

 

Scoopifyn oikeus keskeyttää Palvelu

Scoopifylla on oikeus tilapäisesti tai muutoin keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Scoopify pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Scoopify pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

 

7. Scoopifyn vastuut ja velvollisuudet

Vastuu sisällöstä ja kolmansien osapuolten palveluista

Scoopify vastaa ainoastaan Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta. Scoopify pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta.

Scoopify ei vastaa Palveluun sisältyvistä tai Palvelun kautta toimitetuista Tilauksista, Tilaus-tarjouksista tai niiden sisällöstä miltään osin. Vastuu näiden osalta on aina kyseisellä Käyttäjällä.

Scoopify ei myöskään vastaa kolmansien osapuolten palveluista eikä niiden käytöstä, virheistä, toimimattomuudesta tai muista syistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista tai vahingoista.

Scoopify ei ole Tilausten, Tilaus-tarjousten tai Aineiston sisällön käyttäjä, vuokraaja tai tuottaja, vaan tarjoaa ainoastaan Palvelun, jonka kautta Käyttäjät voivat etsiä Tilauksia ja Sisällöntuottajia haluamiaan Aineistoja koskien. Scoopify ei ole Tilauksia koskevien sopimusten tai sitoumusten osapuoli eikä siten vastaa miltään osin Tilauksista, niihin liittyvistä maksuista tai muista Käyttäjien välisistä sitoumuksista.

 

Vahingonkorvausvelvollisuus

Scoopify ei vastaa mistään Palvelun tai siihen linkitettyjen sivustojen käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien menetetyt tulot, liiketoiminnan keskeytyminen tai ohjelmien tai tallennettujen tietojen häviäminen tai menettäminen, vaikka Scoopify olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Scoopify vastaa ainoastaan tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Scoopifyn yksittäiseen Tilaukseen liittyvän vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina rajoitettu Tilauksen arvoon.

 

Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista ja kaupan pidettävistä tuotteista

Palvelun tarjotaan "sellaisena kuin se on". Scoopify ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa tarjottavien tai välitettävien Tilausten tai Aineistojen virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

 

Vastuu Verkkosivun ja Hallintapaneelin toimivuudesta

Scoopify vastaa Verkkosivun ja Palvelun toimivuudesta, mutta Scoopify ei ole korvausvelvollinen teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Scoopify pyrkii pitämään Verkkosivun ja Palvelun omalta osaltaan toimivana.

 

Vikojen ja häiriöiden korjaus

Scoopify korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana ilman tarpeetonta viivytystä saatuaan ilmoituksen viasta tai häiriöstä.

 

8. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

 

Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta Käyttäjällä voi olla pääsy myös muiden palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

 

Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Käyttäjä saa Palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

 

Käyttäjän oikeus rekisteröityä

Ainoastaan olemassa olevalla juridisella tai luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Palvelun Käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä on vähintään 16 vuoden ikä.

 

9. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjän vastuu suorituksista

Käyttäjä vastaa siitä, että täyttää täysimääräisesti ja oikea-aikaisesti kaikki hänelle näiden Käyttöehtojen ja/tai Tilauksen ehtojen perusteella kuuluvat velvoitteet. Mikäli Käyttäjä ei täytä suoritustaan täysimääräisesti ja oikea-aikaisesti näiden Käyttöehtojen ja/tai Tilauksen ehtojen mukaisesti, on Käyttäjä tällöin vastuussa kaikesta vahingosta, jonka on suoritusrikkomuksellaan aiheuttanut, riippumatta siitä onko aiheutunut vahinko välillistä tai välitöntä.

 

Käyttäjän vastuu maksuista

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

 

Käyttäjän vastuu immateriaalioikeuksista, immateriaalioikeuksien siirtyminen sekä niiden mahdollinen loukkaus

Käyttäjä vastaa, että Aineistoa tai Tilaus-tarjousta Palvelun kautta tarjotessaan Käyttäjä omistaa tarvittavat tekijänoikeudet Aineistoon tai Tilaus-tarjoukseen liittyen.

Toimittaessaan Tilauksen mukaisen Aineiston Palvelun kautta Sisällöntuottaja luopuu lopullisesti kaikista Aineistoa koskevista immateriaalioikeuksistaan. Tilaajalla on tällöin oikeus käyttää Palvelun kautta toimitettua Aineistoa kaikkiin tarpeelliseksi katsomiinsa tarkoituksiin – riippumatta siitä onko tarkoitus yksityinen, julkinen, kaupallinen taikka jokin muu. Aineistoa koskevien immateriaalioikeuksien lopullinen siirtyminen edellyttää, että Tilaaja suorittaa Sisällöntuottajalle Tilauksen yhteydessä sovitun maksun korvauksena Aineiston tuottamisesta.

Käyttäjä vastaa kuvissaan ja videomateriaalissaan esiintyvien tunnistettavien henkilöiden suostumuksista tuottamansa Aineiston käyttöön kaikkiin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan kaikista aiheuttamistaan tekijänoikeuksiin sekä muihin immateriaalioikeuksien loukkauksiin liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.

Scoopify ei tarkista eikä vastaa miltään osin Palvelun kautta tarjottujen Aineistojen tai Tilaus-tarjousten immateriaalioikeuksista tai niiden loukkaamisesta.

 

Käyttäjän vastuita ja velvollisuuksia koskevia muita ehtoja

Tilaajan Sisällöntuottajalle Tilaus-tarjouksen yhteydessä tai muutoin toimittama aineisto on luottamuksellista, elleivät osapuolet erikseen muuta sovi.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa tai Palvelun kautta tarjoamansa Aineisto, Tilaus-tarjoukset tai Tilaukset eivät ole näiden Käyttöehtojen, Tilauksen ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisia ja, että hänellä on oikeus ryhtyä aikomaansa toimenpiteeseen koskien Aineistoa, Tilaus-tarjousta tai Tilausta.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa tarjoamansa Aineiston tiedot on oikeita, ja että Käyttäjällä on oikeus tarjota Aineistoa Palvelussa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen.

Myös Palvelu itsessään on sellaisenaan suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa eikä käyttää muuta kuin itse tuottamaansa Aineistoa osana toisia palveluita.

Käyttäjä on vastuussa Scoopifylle sekä suoraan taholle, jonka oikeuksia Käyttäjä on loukannut lain-, sopimuksen- tai hyvien tapojen vastaisella toiminnallaan.

Käyttäjä ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ansio- tai muussakaan tarkoituksessa ilman Scoopifyn kirjallista lupaa.

Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Palvelussa nimi- ja osoitetietojensa muuttumisesta. Käyttäjä sitoutuu palauttamaan tai hävittämään kaiken Scoopifylta saamansa Aineiston sopimussuhteen päättyessä siten kuin Scoopifyn kanssa erikseen sovitaan.

Käyttäjä vastaa Palveluun toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 

Vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä sitoutuu hyvittämään Scoopifylle tai toiselle Käyttäjälle aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti, riippumatta siitä onko aiheutunut vahinko välillistä tai välitöntä.

 

10. Ylivoimainen este

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät Tilauksen tai muun suorituksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet-liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle ensisijaisesti Palvelun välityksellä, tai jos se ei ole mahdollista, sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Scoopify voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

 

11. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Kukin Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Scoopify säilyttää kaikki Käyttäjä koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Scoopify järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Scoopify ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa eikä vastaa mahdollisista ulkopuolisista tietoturvaloukkauksista aiheutuneista vahingoista.

 

12. Erimielisyydet ja sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä Käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen ja se kokoontuu Helsingissä. Menettely käydään suomen kielellä.