laptop-glow

Tietosuojaseloste

 

SCOOPIFY OY – TIETOSUOJASELOSTE

EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (679/2016) MUKAINEN VERSIO
LAATIMISPÄIVÄ: 24.3.2020

 

1. Rekisterinpitäjä

Scoopify Oy (Y-tunnus: 2790816-6)
Lautatarhankatu 10, 00580 Helsinki
Puh. +358 45 677 7770

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Lehmusvaara, Scoopify Oy:n toimitusjohtaja.

 

3. Rekisterin nimi

Scoopify Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Scoopify-palveluun liittyneiden käyttäjien eli tilaajien sekä sisällöntuottajien henkilötietoja.

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat:

1) Rekisteröidyn oma suostumus sille, että hänen henkilötietojaan käsitellään yhtä tai useampaa tarkoitusta varten.

2) Sopimus, joka kattaa Scoopify-palvelun käyttöehdot ja sen, että rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja saa käsitellä sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

3) Rekisterinpitäjän oikeutettu etu pitäen sisällään sen, että henkilötietojen käsittely on sallittua silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Tässä yhteydessä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on merkitykselliseksi suhteeksi luettava asiakassuhde.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelyperusteista löydä Tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asialliseen yhteydenpitoon.

Lisäksi sivuston käyttöä mitataan verkkoanalytiikalla (Google Analytics sekä HubSpot). Analytiikalla seurataan sivuston kävijämääriä ja parannetaan sivuston käytettävyyttä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tilaajista seuraavat tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kieli
 • Titteli
 • Tilaajan edustaman yrityksen tiedot (yrityksen nimi, y-tunnus sekä osoitetiedot)
 • Tilaajan itse ilmoittamat lisätiedot
 • Tiedot palvelun kautta tehdyistä transaktioista

 

Rekisteri sisältää sisällöntuottajista seuraavat tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Sisällöntuottajan edustaman yrityksen tiedot (yrityksen nimi, y-tunnus sekä osoitetiedot)
 • Sisällöntuotantoon liittyvät osaamisalueet (aihealueet sekä formaatit)
 • Kielitaito
 • Sisällöntuottajan itse ilmoittamat lisätiedot sisällöntuotantoon liittyvistä taustoista
 • Tiedot palvelun kautta tehdyistä transaktioista

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta).

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Scoopify Oy ei luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille.

Scoopify käyttää rekisteritietojen keruussa ja ylläpidossa oman teknisen järjestelmänsä lisäksi HubSpot-palvelua. HubSpot toimii EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa, mutta se kuuluu EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sertifioinnin yrityslistaukselle noudattaen EU:n tietosuoja-asetusta. HubSpot-palvelussa ylläpidetään kohdassa 5. mainitut tiedot käyttäjistä. HubSpot-yrityksen tietosuoja-asetuksiin voit tutustua yhtiön sivuilla (https://legal.hubspot.com/privacy-policy).

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle (pl. edellä mainittu HubSpot-palvelu).

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu Scoopify Oy:n ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta palomuurein, salasanoin ja muin teknisin turvakeinoin.

Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.